Automatiniø sistemø prieþiûra bei aptarnavimas

        
Apie mus
Komanda
Produktai
Paslaugos
Atlikti darbai
Kontaktai
 
Veiklos kryptys
  • Technologiniø procesø AUTOMATIZAVIMAS,
  • Inþineriniø sistemø kûrimas ir jø automatizuotas VALDYMAS,
  • Garantinis ir pogarantinis sistemø bei árenginiø APTARNAVIMAS-PRIEÞIÛRA,
  • SCADA sistemø kûrimas bei diegimas
  • Pramoniniø valdikliø PROGRAMAVIMAS
  • Stakliø programavimas ir prieþiûra
  • Pastatø valdymo sistemø KÛRIMAS bei DIEGIMAS,
  • PRIEÐGAISRINËS, APSAUGOS bei áeigos kontrolës sistemos
  • KONDICIONAVIMO, VËDINIMO, ÐILDYMO sistemø projektavimas, montavimas, diegimas bei prieþiûra
  • Projektø valdymas